Algemene Voorwaarden

De velden met * zijn verplichte velden.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

Indien u gebruik maakt van de diensten van Slegers Computers gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. U kunt de voorwaarden hier downloaden als pdf bestand.

Artikel 1 Definities 

1. Slegers Computers: de opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17198309. 

2. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Slegers Computers een overeenkomst heeft gesloten, gebruikt maakt van de diensten die Slegers Computers biedt of aan wie Slegers Computers een offerte heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

3. Diensten: de diensten die Slegers Computers biedt. 

4. Producten: alle producten die Slegers Computers levert, al dan niet afkomstig van een leverancier. 

5. Derden bedrijf: het derden bedrijf die verantwoordelijk is voor de aanlegging van de elektriciteit ten behoeve van het aanleggen van een netwerk/bekabeling door Slegers Computers. 

6. Leveranciers: derden die de producten en/of onderdelen aan Slegers Computers levert. 

7. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt ten behoeve van het gebruik van de diensten en de verkoop van producten. 

8. Website: de website van Slegers Computers. Toegankelijk via www.slegerscomputers.nl. 

9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, diensten, producten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Slegers Computers en de Klant. 

2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant worden door Slegers Computers uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor Slegers Computers voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken. 

4. Het door de Klant zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

6. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 

8. Indien Slegers Computers niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Slegers Computers het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen. 

9. Slegers Computers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Klant besproken. 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

1. Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij Slegers Computers in haar offerte anders aangeeft. 

2. Een offerte is tot 5 werkdagen na dagtekening geldig, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3. Indien Klant een offerte aanvaardt, dan heeft Slegers Computers het recht om het aanbod binnen 5 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 

4. Wijkt de aanvaarding van de offerte af dan is Slegers Computers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

5. Alle offertes zijn gebaseerd op de informatie die door of namens de Klant verstrekt zijn. De Klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle relevante informatie verstrekt. Indien blijkt dat de door of namens de Klant verstrekte informatie onjuist of onvolledig zijn heeft Slegers Computers het recht de offerte of de overeenkomst aan te passen. 

6. Slegers Computers kan niet aan haar offertes gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

7. Eventuele (lever)termijnen in een offerte zijn indicatief. Bij overschrijding daarvan heeft Klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

8. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten 

1. Een overeenkomst tussen Slegers Computers en Klant komt tot stand op het moment dat Klant de offerte, opdrachtbevestiging of de overeenkomst ondertekent en Slegers Computers de ondertekende offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst heeft aanvaard. 

2. Ook is sprake van een overeenkomst indien Slegers Computers op verzoek van de Klant start met de uitvoering van haar werkzaamheden. 

3. De inhoud en omvang van de overeenkomst worden uitsluitend bepaald door de schriftelijke en ondertekende offerte en/of overeenkomst. 

4. Alleen schriftelijke afspraken of toezeggingen gelden. Aan mondelinge of telefonische afspraken en toezeggingen kunnen partijen geen rechten ontlenen. 

5. Indien een overeenkomst telefonisch is aangegaan, komt deze pas tot stand nadat deze door Slegers Computers schriftelijk is bevestigd. 

6. Slegers Computers is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst te weigeren. 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Alle overeenkomsten worden door Slegers Computers naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Slegers Computers kan niet garanderen dat zij met de werkzaamheden voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting en niet op basis van een resultaatsverplichting. 

2. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Slegers Computers het recht om werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. 

3. Slegers Computers heeft het recht een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren. Wordt een overeenkomst in verschillende fasen uitgevoerd, dan kan Slegers Computer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de voorafgaande fase(n) goedgekeurd heeft. 

4. Slegers Computers is bevoegd in gedeelten te presteren. Een overeenkomst die uit meerdere producten bestaat en welke niet samen geleverd kunnen worden, worden dan nageleverd. 

5. Eventuele levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Indien Slegers Computers een levertermijn overschrijdt dan dient Klant Slegers Computers schriftelijk in gebreke te stellen, 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

waarbij Slegers Computers een redelijke termijn krijgt om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

6. Bij levering van diverse diensten en producten is Slegers Computers afhankelijk van de levertermijnen van de leverancier. Slegers Computers heeft geen enkele invloed op levertermijnen die leveranciers hanteren. 

7. Indien Slegers Computers werkzaamheden op locatie van de Klant dient te verrichten dan stelt Klant op zijn locatie aan Slegers Computers kosteloos een werkruimte en eventuele gewenste faciliteiten en/of apparatuur ter beschikking. Ook dient de Klant alle noodzakelijke veiligheids – en voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de werkzaamheden die Slegers Computers dient te verrichten niet vertraagt of verhinderd worden. 

Artikel 6 Verplichtingen klant 

1. Klant dient alle gegevens, materialen, apparatuur en informatie, waarvan Slegers Computers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig en juist aan Slegers Computers te verstrekken. 

2. Indien Klant de benodigde of gevraagde gegevens, materialen, apparatuur of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Slegers Computers verstrekt, dan heeft Slegers Computers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen bij Klant. 

3. Klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Slegers Computers verstrekt gegevens, materialen, apparatuur of informatie. 

4. Klant draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen, apparatuur of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Slegers Computers is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten. 

5. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat hij beschikt over deugdelijk functionerende, voor de diensten vereiste apparatuur. 

6. Slegers Computers is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud en werking van diensten die de Klant van eventuele derden bedrijven afneemt. 

7. Slegers Computers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van data, bestanden, software etc. tijdens reparatie of installatie, echter zal Slegers Computers altijd haar uiterste best doen om alles veilig te stellen. Ook is Slegers Computers niet aansprakelijk voor de schade die de Klant tengevolge hiervan lijdt. 

8. Slegers Computers gaat er van uit dat de Klant zelf reserve kopieën van de data, bestanden, software etc. maakt wanneer een apparaat wordt aangeboden voor installatie en reparatie. Reservekopieën worden door Slegers Computers alleen gemaakt wanneer de Klant daar expliciet om vraagt en dit schriftelijk door Slegers Computers is bevestigd. Slegers Computers is niet verantwoordelijk voor het welslagen van het maken van kopieën en de werking van kopieën. 

9. Indien dit noodzakelijk is, is de Klant verplicht desgevraagd officiële licentienummers aan Slegers Computers af te geven. 

10. Indien de Klant afstand doet van in zijn bezit zijnde computer(s), apparatuur etc. dan dient de Klant een afstandsformulier te ondertekenen. 

Artikel 7 Annuleren afspraken 

1. Een afspraak op (werk)locatie van de Klant, is bindend, mits de afspraak 2 dagen voor aanvang telefonisch of per e-mail wordt verzet of afgezegd. 

2. Indien de afspraak, om welke reden dan ook, niet tijdig wordt geannuleerd is Slegers Computers gerechtigd om de gereserveerde tijd met een minimum van 30 minuten bij de Klant in rekening te brengen. 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

3. Dit artikel is ook van toepassing indien de Klant op de afgesproken tijd –zonder mededeling – niet of niet tijdig aanwezig is. 

4. Indien Slegers Computers een afspraak wegens ziekte of overige situaties moet annuleren dan wordt de Klant hierover telefonisch of per e-mail over geïnformeerd. In dat geval wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. 

5. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien sprake is van overmacht. 

Artikel 8 Levering producten 

1. Slegers Computers zal de Klant telefonisch, schriftelijk, per e-mail dan wel op een andere wijze benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van bestelde producten en/of onderdelen. De afspraak ten behoeve van het afleveren van de producten en/of onderdelen dient binnen 15 werkdagen plaats te vinden. 

2. Indien de Klant niet, niet tijdig of niet volledig de producten en/of onderdelen afneemt, dan wel binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan is Slegers Computers gerechtigd de niet afgenomen producten en/of onderdelen voor rekening en risico van de Klant op te slaan en de resterende betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. 

Artikel 9 Installatie netwerken 

1. Indien Slegers Computers ten behoeve van de Klant een netwerk aanlegt dan gelden naast de algemene bepalingen onderstaande bepalingen. 

2. Montage en de installatie van de elektriciteit ten behoeve van het werk wordt uitgevoerd door een derde bedrijf. Slegers Computers is een geen partij bij de overeenkomst tussen de Klant en het betreffende derde bedrijf. 

3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of de bevestigings – en montageplaatsen geschikt zijn, ongeacht eventueel door Slegers Computers gegeven adviezen of beoordelingen. 

4. De Klant dient zelf zorg te dragen voor de benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen, toestemming verhuurder etc. 

5. De Klant ontvangt van het derde bedrijf de factuur voor de montage en installatie van de elektriciteit. Deze kosten zijn te nimmer inbegrepen in de factuur en/of offerte die Slegers Computers verstrekt aan de Klant. 

6. Slegers Computers is niet aansprakelijk voor de montage en/of installatie verricht door het derde bedrijf. Klachten met betrekking tot de montage en/of installatie dienen te allen tijde door de Klant voorgelegd te worden aan het derde bedrijf. Zonnodig kan Slegers Computers wel als bemiddelende partij optreden. 

Artikel 10 Onderzoek na levering 

1. Bij de aflevering is de Klant verplicht het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem door Slegers Computers ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij dient de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met de overeenkomst en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Bij aanwezigheid van een gebrek dient de Klant Slegers Computers terstond, doch binnen 7 dagen, schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te brengen. 

2. De Klant dient de computer na (her)installatie te controleren of alle bestanden, gegevens etc. aanwezig zijn op de betreffende apparatuur. Indien bestanden, gegevens etc. niet aanwezig zijn dan dient de Klant dit binnen 2 dagen te melden bij Slegers Computers. Bij niet tijdige melding mag Slegers Computers ervan uit gaan dat alle bestanden, gegevens etc. aanwezig zijn. 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

3. Indien de in lid 1 en lid 2 genoemde termijn verstreken is, dan worden werkzaamheden resp. de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle rechten ter zake. 

4. De Klant dient altijd een gedetailleerde omschrijving van de het gebrek te geven en Slegers Computers in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. 

5. Blijkt na onderzoek dat Slegers Computers ondeugdelijk heeft gepresteerd, dan is zij gerechtigd deze ondeugdelijke prestatie te herstellen. 

6. Indien de klacht van Klant terecht is, heeft Slegers Computers de mogelijkheid tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. werkzaamheden. 

7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Slegers Computers heeft gemaakt, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de Klant. 

8. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door een Derden bedrijf dient de Klant rechtstreeks bij deze Derden bedrijf kenbaar te maken. 

9. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen uit de overeenkomst van Klant niet op, tenzij Slegers Computers schriftelijk aan Klant kenbaar heeft gemaakt dat zijn klacht gegrond is. 

Artikel 11 Garantie 

1. Slegers Computers garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van gebreken. 

2. Voor nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden 

3. Leveranciers kunnen voor bepaalde onderdelen een eigen garantie bieden. De garantie van Slegers Computers strekt nooit verder dan de betreffende leveranciers voor de betreffende zaak geeft. De garantie is beperkt tot de garanties die de leveranciers verstrekken. 

4. De Klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 

 indien er sprake is van normale slijtage; 

 indien de schade is ontstaan als gevolg van "spam", malware, virussen en "spyware", stroompieken, downloaden van software o.i.d.; 

 indien hij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Slegers Computers zijn verricht; 

 indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; 

 indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; 

 indien de Klant de zaken heeft verwaarloosd; 

 indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen. 

5. Op de werking van geïnstalleerde software is nimmer enige vorm van garantie van toepassing. Voorts geeft Slegers Computers geen enkele garantie op het correct functioneren van software, dan wel het overeenkomstig aan de verwachting van de Klant functioneren van software. 

6. Het volledig risico betreffende de kwaliteit van software, en alle mogelijk denkbare geleden schade ten gevolge van het installeren, gebruiken van software ligt volledig bij de Klant 

7. Slegers Computers hanteert de volgende garantietermijnen: 

 De garantietermijn met betrekking tot installatie van een computer/laptop bedraagt 2 jaar op de hardware. 

 Op eventueel geleverde software zit geen garantie 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

 De garantietermijn met betrekking tot reparatie van een computer, apparatuur etc. bedraagt 1 jaar, software daarbij uitgesloten 

 De garantietermijn met betrekking tot het aanleggen van een netwerk 1 jaar 

8. Na verloop van de garantietermijn zijn alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten voor rekening van de Klant. 

9. Gezien de aard en werking van computers kan Slegers Computers geen zekerheid verschaffen over het correct blijven functioneren van apparatuur na het moment van aflevering. 

Artikel 12 Beëindiging, opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

1. Slegers Computers is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, te beëindigen of de overeenkomst te ontbinden indien: 

- Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 

- Slegers Computers na het sluiten van de overeenkomst kennis neemt van omstandigheden die haar een grond geven te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen; 

- Één van de partijen komt te overlijden; 

- Één van de partijen haar onderneming staakt. 

2. Indien Slegers Computers overgaat tot ontbinding van de overeenkomst dan zijn al haar vorderingen direct opeisbaar. 

3. Schort Slegers Computers de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

4. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van de Klant, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet vrijelijk over zijn vermogen beschikt, heeft Slegers Computers het recht de overeenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is. 

5. Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet meer kosteloos worden geannuleerd. 

Artikel 13 Wijzigen overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst of de werkzaamheden blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan. 

2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Slegers Computers. 

3. Zonder daarmee in gebreke te komen kan Slegers Computers een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst weigeren. Slegers Computers heeft dan recht op betaling voor de verrichte arbeid aan de oorspronkelijke overeenkomst. 

4. Indien het noodzakelijk is om de overeenkomst of de werkzaamheden tussentijds te wijzigen door toedoen van de Klant, dan is Slegers Computers gerechtigd de overeenkomst te wijzigen. 

5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Slegers Computers niet kan worden nagekomen ten gevolge van een omstandigheid die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Slegers Computers het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig gewijzigd wordt, dat uitvoering van de overeenkomst mogelijk blijft. 

6. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van een omstandigheid die aan Slegers Computers kan worden toegerekend, dan zal Slegers Computers geen meerkosten in rekening brengen. 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

Artikel 14 Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient te geschieden contant of per pin direct nadat Slegers Computers haar werkzaamheden heeft verricht c.q. geleverd heeft, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

2. Indien de Klant niet contant of per pin betaalt dan dient betaling van de facturen binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden middels bank/giro overboeking ten gunste van een door Slegers Computers aangewezen bankrekening. 

3. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. 

4. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Klant van rechtswege in verzuim en heeft Slegers Computers het recht, nadat zij Klant ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen 

5. Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolg van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de Klant. In ieder geval is de Klant incassokosten verschuldigd. 

6. Buitengerechtelijke kosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. 

7. Indien Slegers Computers hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de Klant, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten. 

8. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

9. Slegers Computers heeft een retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, software, apparatuur, papieren, goederen etc. tot aan het moment waarop de Klant al hetgeen hij aan Slegers Computers verschuldigd is heeft voldaan. 

10. Gedane betalingen door de Klant strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Slegers Computers open staan. 

11. In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de Klant zijn alle vorderingen van Slegers Computers op de Klant direct opeisbaar. 

12. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is de Klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht 

1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Slegers Computers, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Slegers Computers behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten voor. 

3. Het is Klant niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen. 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud 

1. Het in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Slegers Computers totdat de Klant alle verplichtingen deugdelijk is nagekomen. 

2. Het door Slegers Computers geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Slegers Computers veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Slegers Computers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

4. Voor het geval Slegers Computers haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Slegers Computers om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Slegers Computers zich bevinden en deze terug te nemen. 

Artikel 17 Vertrouwelijkheid 

1. Zowel de Klant als Slegers Computers verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit ander bron verkregen hebben. 

2. Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt. 

3. Klant is niet gerechtigd verstrekte (schriftelijk) materialen of informatie van Slegers Computers te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf. 

4. Slegers Computers kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over Klant of zijn bedrijf ter kennis van derden wordt gebracht. 

5. Slegers Computers kan eventueel de naam van Klant gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken. 

Artikel 18 Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid van Slegers Computers is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is. 

2. Slegers Computers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Slegers Computers is uitgegaan van, door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. Slegers Computers is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde bedrijven en/of leveranciers. 

4. Slegers Computers aanvaart nimmer enige aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en/of data bij reparatie, installatie etc. 

5. Slegers Computers is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan: 

- Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Slegers Computers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Slegers Computers kan worden toegerekend. 

- Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade. 

- Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade. 

6. Slegers Computers is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt onder andere verstaan: 

- Gederfde winst; 

- Gemiste besparingen; 

- Gevolgschade; 

- Reputatieschade; 

- Teleurgestelde verwachtingen; 

- Bedrijfs – of andersoortige stagnaties. 

7. Voor zover Slegers Computers aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag. 

8. Elke aansprakelijkheid van Slegers Computers vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding. 

9. Slegers Computers is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. 

Algemene Voorwaarden Slegers Computers 

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Slegers Computers. 

Artikel 19 Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Slegers Computers, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen. 

3. Slegers Computers heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Slegers Computers haar verbintenis had moeten nakomen. 

4. Slegers Computers heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is zowel de Klant als Slegers Computers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst gedeeltelijk uitgevoerd is, dan heeft Slegers Computers het recht om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De Klant is dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

5. Slegers Computers is niet verantwoordelijk voor overmachtsituaties als stakingen bij de postdienst of telefoondienst of stroomuitval. 

6. Slegers Computers is niet verantwoordelijk indien zij diensten niet tijdig of volledig kan uitvoeren die gelegen zijn bij onder andere, maar niet beperkt tot, Google of social media websites. 

Artikel 20 Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

1. Op alle overeenkomsten, diensten, producten, offertes en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een Klant gevestigd of woonachtig is in het buitenland. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

3. Alle geschillen tussen Slegers Computers en Klant zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter. 

4. Geschillen tussen Slegers Computers en een Klant, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

5. Indien de Klant handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep zullen geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Slegers Computers, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

6. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. 

Artikel 21 Vindplaats en herziening 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

2. Slegers Computers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden echter alleen voor nieuw af te sluiten overeenkomsten en niet voor lopende overeenkomsten. 

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Slegers Computers. 

kabelRechts